Odunpazarı 3D Gençlik Festivali’nin “Eskişehir’de Gençlerin Karşılaştığı Sorunlar” başlıklı üçüncü ve son gününde “Eğitim ve Sosyal Sorunlar” oturumu ile şehrin dinamizminde önemli yere sahip olan gençlerin sorunları belirlenmeye çalışılacak; çözüm arayışında bulunacaktır. Bu oturumda, “genç” kavramı tanımlaması bağlamında, şehir özelinde toplumun geleceğini oluşturan gençlerin eğitim yaşamı ve sosyal yaşamda karşılaştıkları ya da gözlemledikleri sorunlar genel özellikleri ile tartışılacaktır. Günümüzde gençlerin eğitim ve sosyal alanda yaşadıkları sorunlar kentsel yaşam alanları ile sınırlı olmamakta, kırsal alandaki gençlerin sorunları da varlığını devam ettirmektedir. Eğitim, sosyal sorunların ve koşulların incelenmesinde, dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Okullaşma oranları, mesleki eğitim, üniversite eğitimi, eğitimden beklentiler ve sunulanlar, işgücü piyasasının talebini karşılama düzeyi ve yeterliliği, eğitimin sadece “okul sıraları” ile sınırlı tutulması, kişisel gelişimin gerekliliği ve kişisel gelişim alanlarının öğretisi, iletişim, akran dayanışması, talep ve beklentilerini duyurabilme vb. konular ve sorun alanları öncelikli tartışma başlıkları olacaktır. Söz konusu toplumunun yarını olan gençler olduğunda üzerinde durulması gereken bir diğer sorun alanı ise sağlıktır. Eğitim kurumları ve diğer kuruluşlarca yürütülecek sağlık eğitimi ve koruyucu sağlık çalışmaları, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele, tıbbi ve sosyal hizmet yardımları sağlıklı nesillerin oluşması ve devamlılığı için önemlidir. Gençlik sorunları içerisinde önemli olan ve çözüme ulaştırılması gereken diğer sorunlar ise aile içi ya da akran şiddeti ile suç işlemedir. İşsizlikte, boş zamanın değerlendirilmesine, yoksulluktan siyasal ve sosyal tutumlara kadar pek çok unsur suç işleminin belirleyen ve etkileyenleridir. Bu bağlamda gençleri suç işlemekten uzak tutacak çözümlerin ya da yeniden topluma kazandırılmasını sağlayacak uygulamaların yeniden ele alınması, gençlerin bakış açısı ile tartışılması kaşınılmazdır. Önemli bir diğer sosyal sorun ise yoksulluk ve iç ya da dış göçün sonucu olarak değerlendirilebilecek sokakta yaşayan gençler ile beşeri ve bedensel sermayelerine uygun olmayan işlerde çalışan (çalışmak zorunda kalan) gençlerdir. Gençliğin sorunları elbette bunlarla sınırlı değildir. Genç olmaktan kaynaklanan sorunlar, “engelli genç olma” noktasında istihdam, eğitim, sosyal yaşama katılım ve rehabilitasyon ve topluma uyum alanlarında da yeni sorunlar oluşturabilmektedir. 3D Gençlik Festivalinde gençlerin gözünden ve sözünden tartışmaların yapılacağı tüm oturumlar ile  “Eskişehir’de Gençlerin Karşılaştığı Eğitim ve Sosyal Sorunlar”ın tartışılacağı bu oturuma katılımınız ve sunacağınız katkılan geleceğin ümidi olan gençler için çok değerlidir.  

Moderatör

Raportör

Resim1
Taha Çiçek

Doç. Dr. Seda Tekeli

Taha Çiçek

Seda TEKELİ, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında “Türkiye’de Geçmişten Günümüze İşçi Sendikaları ve Siyasi Parti İlişkisi” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2010 yılında da “Türkiye İşgücü Piyasasında Gücenmişlik, Gücenmiş İşçi Profili ve Gücenmişliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İşgücü piyasası, sosyal politika, dezavantajlı gruplar ve sosyal sorunlar gibi konularda çalışmalar yürüten TEKELİ, 2018-2021 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi Müdürlüğünü yürütmüş; 2020 yılından bu yana da Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü görevini yerine getirmektedir.

Taha Çiçek, ilk-ortaokul ve lise öğrenimini Ordu’da tamamlamıştır. Lise döneminde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Ordu Çocuk Hakları Komitesi’nde görev yapmıştır. Aynı zamanda İl Öğrenci Meclislerinde de aktif görev almıştır. TÜBİTAK projeleri içerisinde bulunup, il sergilerinde bulunmuştur. 2018 Yılında Anadolu Üniversitesi’nde Tarih Bölümüne başlamıştır. 2018’den beri, üniversite öğrenci kulüplerinde aktif rol almış, Yönetim ve Gelişim Kulübü’nün Organizasyon ve İnsan Kaynakları departmanlarında, son 1 senedir de, Milli Fikir ve Düşünce Kulübü’nün Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda görev almaktadır.